facebook

Płatności

 • Koszt pobytu dziecka w przedszkolu

Bezpłatne godziny pobytu w przedszkolu:

– dla dzieci urodzonych w roku 2012, 2013,2014 – 5 bezpłatnych godzin tj.  7:30-12:30

– dla dzieci urodzonych w roku 2011 i starszych pobyt w przedszkolu jest bezpłatny (od dnia 01.01.2017)

 • Koszt płatnych godzin(wcześniej niż 7:30 lub później niż 12:30)  – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Koszt posiłków:

Pakiety bez diety

– PAKIET I: 2 posiłków dziennie obejmujących: śniadanie, II śniadanie – koszt 6,50 zł dziennie;

– PAKIET II: 3 posiłków dziennie obejmujących: śniadanie, II śniadanie, obiad – koszt 11,50zł dziennie;

– PAKIET III: 4 posiłków  dziennie  obejmujących:  śniadanie,  II  śniadanie,  obiad,  podwieczorek – koszt 12,50 zł dziennie;

Pakiety z dietą

– PAKIET IV: 2 posiłków dziennie obejmujących: śniadanie, II śniadanie – koszt 7,50 zł dziennie;

– PAKIET V: 3 posiłków dziennie obejmujących: śniadanie, II śniadanie, obiad – koszt 12,50zł dziennie;

– PAKIET VI: 4 posiłków  dziennie  obejmujących:  śniadanie,  II  śniadanie,  obiad,  podwieczorek – koszt 13,50 zł dziennie.

Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia w terminie wyznaczonym przez placówkę zaświadczenia lub wyników badań będących podstawą do stosowania diety.

 • Odpisy kosztów -Jeśli dziecka nie będzie w przedszkolu – odwołujemy posiłki. Można odwołać je osobiście poprzez wpis do stosownego zeszytu w sekretariacie, lub wiadomością tekstową SMS na numer przedszkola 533 337 508. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest SMS zwrotny lub podpis Rodzica pod wpisem w zeszycie. Zgłoszenia przyjmowane są z zachowaniem zasady:

Jeśli zgłoszą Państwo nieobecność dziecka do godziny 15:00 poprzedniego dnia roboczego – Przedszkole odwoła wszystkie posiłki dla dziecka i uzyskują Państwo odpis całkowity kosztów wyżywienia za dany dzień/okres nieobecności.

Jeśli zgłoszą Państwo nieobecność dziecka po godzinie 15:00 poprzedniego dnia roboczego, ale do godziny 8:00 w dniu nieobecności – Przedszkole odwołuje obiad i podwieczorek. Państwo pokrywacie koszt śniadania+II śniadania – 6,50zł (pakiet bez diety) lub 7,50zł (pakiet z dietą).

Jeśli Państwo zgłoszą nieobecność dziecka po godzinie 8:00 w dniu nieobecności i/lub później – Przedszkole nie odwołuje zamówionych posiłków i Państwo ponoszą koszt pełnego pakietu za dany dzień nieobecności.

Nieobecności dziecka niezgłoszone wg powyższej zasady nie podlegają odpisom. W takim przypadku pokrywają Państwo cały koszt wyżywienia dziecka za dany dzień/okres nieobecności.

 • Godziny otwarcia sekretariatu – 7:30-16:00 poniedziałki-piątki
 • Numer telefonu -533 337 508 Sekretariat
 • System płatności– naliczenia z dołu;
 • Nieobecności – powyżej 30 dni kalendarzowych wymagają usprawiedliwienia. W przypadku dzieci 5-6 letnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne, usprawiedliwienia wymagają nieobecności przekraczające 50% zajęć w miesiącu;
 • Choroby zakaźne– prosimy o zgłoszenie do sekretariatu lub do nauczyciela prowadzącego grupę;
 • Płatność–należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy (konto przeznaczone do wpłat, utworzone dla każdego rodzica z osobna), wskazany w fakturze/dokumencie rozliczeniowym do 15-go dnia następnego miesiąca;
 • Rozwiązanie umowy– na koniec miesiąca kalendarzowegozzachowaniem 1‑miesięcznego okresu wypowiedzenia , za porozumieniem stron w indywidualnych przypadkach;
 • Aktualizowanie danych– W formie pisemnej należy zgłaszać w sekretariacie przedszkola. W szczególności z zakresu miejsca zamieszkania dziecka i Rodziców oraz danych kontaktowych (telefony, e-maile);
 • Kaucja– Rodzic zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w wysokości 400,- zł (słownie: czterysta złotych 00/100) w dniu podpisania umowy. Płatność należy regulować na rachunek wskazany przez Fundację. Kaucja, o której mowa nie jest oprocentowana i stanowi zabezpieczenie zapłaty przez Rodzica wszelkich świadczeń pieniężnych należnych Fundacji na podstawie zawartej umowy.
  • Rozliczenie kaucji nastąpi w terminie 30.dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Zwrot całości lub części kaucji nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Rodzica/opiekuna.